نام فیلم : طعمه

سال تولید : 2021 میلادی

کارگردان : دن تراکتنبرگ

مدیر دوبلاژ : مریم بنایی

مترجم : سارا رئیسی

سال دوبله : 1401 خورشیدی

   

 

نام فیلم : طعمه

سال تولید : 2021 میلادی

کارگردان : دن تراکتنبرگ

مدیر دوبلاژ : مهتاب تقوی

مترجم : سارا رئیسی

سال دوبله : 1401 خورشیدی

   

نام فیلم : بیداری در کما

سال تولید : 2011 میلادی

کارگردان : رایان ویتاکر

مدیر دوبلاژ : ایرج رضایی

سال دوبله :  1394 خورشیدی 

 

نام فیلم : سرگرد

سال تولید : 2021-2020 میلادی

کارگردان : ساشی کیران تیکا

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1401/5/3 و 1401/5/4 خورشیدی

 

نام فیلم : شهر گمشده

سال تولید : 2021 میلادی

 کارگردان : آدام نی ، آرون نی

مدیر دوبلاژ : ایرج سنجری

سال دوبله : 1401 خورشیدی

   

نام سریال : عالی جناب

سال تولید : 2020-2019  میلادی

کارگردان : "ادوارد برگر" و دیگران

مدیر دوبلاژ : امیر زند

سال دوبله :  1400 خورشیدی

 

نام سریال : بیداری سلجوقیان بزرگ

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : "سِدات اینجی" و دیگران

مدیر دوبلاژ : حمیدرضا مقامی

 

نام فیلم : عدالت نامرئی

سال نمایش : 2019 میلادی

کارگردان : کریس هونگ

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1401/3/29 و 1401/4/5

 

نام فیلم : دنیای ژوراسیک قلمرو

سال تولید : 2021 - 2020 میلادی

کارگردان : کالین تِریوُرو

مدیر دوبلاژ : امیر عطرچی

مترجم : سارا رئیسی

سال دوبله :  1401 خورشیدی

 

نام فیلم : شمشیر سرنوشت

سال نمایش : 2021 میلادی

کارگردان : یوژی لی

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1400/11/18

 

تحلیل آمار سایت و وبلاگ